Агәалашәаратә усура мшқәа
Агәалашәаратә усура мшқәа
Агәалашәаратә усура мшқәа
Агәалашәаратә усура мшқәа
Агәалашәаратә усура мшқәа
Агәалашәаратә усура мшқәа
Қьырса
Агәалашәаратә усура мшқәа
Ажьырныҳәа
Жәларбжьаратәи аҳәса рымш
Амшаԥ ныҳәа
Аџьа амш
Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду Аиааира амш
Ацқьа Симон Канатәи имш
Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара амш
Нанҳәа
Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш
Аԥсны Аконституциа амш
Аԥсны Асовет мчра ашьақәгылара амш
Аԥсны аҳазалхратә еилакы аузуҩцәа рымш
Аԥсны аҳәынҭқарра абираҟ амш
Хатәгәаԥхарала еибашьуаз ргәаларшәара амш
Арбџьармчқәа рымш
Аԥсны Аҭҵаарадырра амш

Аполитикатә репрессиақәа ирылаӡаз ргәаларшәара амш
Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара амш
Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аналагаз амш
Ацқьа апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ имш
Лаҭа иҭахаз ргәалашәара амш
Аԥсшьареи аныҳәатә мшқәеи:
2019 шықәсазтәи амзар
© Леон Гәниа / Sputnik
Амшаԥ ныҳәа
Амшаԥ ныҳәа